Youtube Tinklapio medis Neįgaliems

Dokumentai

Darbo tvarką reglamentuojantys dokumentai

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos pedagogų etikos kodeksas

Darbo tvarkos taisyklės

Laikinasis nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo tvarka

Darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašas

Darbo apmokėjimo sistema

Krizių valdymo tvarkos aprašas

 

Duomenų apsauga

Asmens duomenų saugos politika

 

Elektroninis dienynas

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

 

Mokinių priėmimą, mokymąsi ir saugą reglamentuojantys dokumentai

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės muzikos, dailės ir meno mokyklas tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Įvadinė mokinių saugos sveikatos instrukcija

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje tvarkos aprašas

Koncertinės aprangos apskaitos ir išdavimo tvarka

 

Mokinių išvykas reglamentuojantys dokumentai

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos išvykų organizavimo tvarka

Mokinių išvykų saugos instrukcija

 

Mokestį už mokslą reglamentuojantys dokumentai

Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašas

Mokesčio už ugdymą grąžinimo tvarkos aprašas

Mokesčio už ugdymą lengvatų dokumentų įforminimo tvarkos aprašas