Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Edukacinė kelionė į Pakruojo dvarą

Edukacinė kelionė Pakruojo dvare pradidėjo nuo… traktieriaus. Prie jo užregistravo
festivalio dalyvius ir pavaišino dvariškais pusryčiais su baronu Ropu. Vilniaus „Ąžuoliuko“
muzikos mokyklos mokiniai, jų tėvai ir mokytojai, kiti šventės dalyviai ragavo skanios
košės su vaisiais, užsigerdami kvapia žolelių arbata. Apie dvarą, kuriame vėliau vyko
festivalis, pasakojo baronas Ropas, kelionė padarė didelį įspūdį. Su meile ruošta
edukacinė muziejaus programa, dvaro ristūnų pasirodymas, paršelių lenktynės, Bausmių
muziejus…

 

Didžiausia Lietuvoje išlikusi dvaro sodyba ir yra Pakruojo dvaras su 26 pastatų ansambliu. Čia kiek­vie­ną ru­dens sa­vait­ga­lį vyks­ta Gy­vo­jo mu­zie­jaus prog­ra­mos, ku­rio­se at­ku­ria­mas XIX a. pab. – XX a. pr. dva­ro gy­ve­ni­mas. Dva­ro Gy­vo­jo mu­zie­jaus veik­lų ini­cia­to­rius ir dva­ro val­dy­to­jas Gied­rius Klim­ke­vi­čius tikisi, kad šis fes­ti­va­lis iš­augs į vi­sos Lie­tu­vos jau­nuo­sius kū­rė­jus su­kvie­čian­čius pa­va­sa­rį ir ru­de­nį vyks­tan­čius ren­gi­nius.