Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Tvarkos

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės muzikos, dailės ir meno mokyklas tvarkos aprašas

Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašas

Mokesčio už ugdymą grąžinimo tvarkos aprašas

Mokesčio už ugdymą lengvatų dokumentų įforminimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Krizių valdymo tvarkos aprašas

Mokinių išvykų saugos instrukcija

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje tvarkos aprašas

Įvadinė mokinių saugos sveikatos instrukcija

Asmens duomenų saugos politika

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo tvarka

Laikinasis nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo apmokėjimo sistema

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos išvykų organizavimo tvarka

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos pedagogų etikos kodeksas

Koncertinės aprangos apskaitos ir išdavimo tvarka