Youtube Facebook Tinklapio medis Neįgaliems

Teisės aktai

Švietimo įstatymas

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija

Geros mokyklos koncepcija

Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai

Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašas

Neformaliojo vaikų švietimo ir jo tiekėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodika

Rekomendacijos dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo

Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programų) muzikos ugdymo dalis

Susitarimas dėl Lietuvos švietimo politikos